Terms & Conditions

Dit zijn de Algemene voorwaarden Ticketverkoop van het Levend Paarden Museum gevestigd te Vondelstraat 140 in Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 57411263 (hierna aangeduid als “Levend Paarden Museum”).

Definities
Website: de website van het Levend Paarden Museum, te raadplegen via www.levendpaardenmuseum.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

Klant: de klant die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met het Levend Paarden Museum en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen het Levend Paarden Museum en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van het Levend Paarden Museum zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor het Levend Paarden Museum slechts bindend, indien en voor zover deze door het Levend Paarden Museum uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Prijzen en informatie
Alle op de website en in andere van het Levend Paarden Museum afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
Er worden geen aparte verzendkosten gerekend.

De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Het Levend Paarden Museum kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van het Levend Paarden Museum afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

Totstandkoming Overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van het Levend Paarden Museum en het voldoen aan de daarbij door het Levend Paarden Museum gestelde voorwaarden.
Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt het Levend Paarden Museum onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft het Levend Paarden Museum het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

Verzenden en gebruiken van entreetickets
Zodra de bestelling door het Levend Paarden Museum is ontvangen, stuurt het Levend Paarden Museum de entreetickets met inachtneming van het in lid 3 van dit artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

Het Levend Paarden Museum is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

Tickets worden uitsluitend digitaal per e-mail aan de Klant gestuurd. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van een correct e-mailadres bij aankoop van het ticket.

Het ticket geeft de Klant toegang tot het Levend Paarden Museum of een door het Levend Paarden Museum georganiseerd evenement, zoals rondleidingen, show of speciale tentoonstellingen.

Tickets kunnen zowel worden uitgeprint als digitaal worden getoond.

De tickets zijn beperkt geldig en zijn voorzien van een geldigheidsdatum en/of tijdstip.
Na deze datum of tijd vervalt het recht op toegang.

Tickets worden niet uitbetaald of terugbetaald en de geldigheid van de tickets kan niet worden verlengd of aangepast met uitzondering van het bepaalde in artikel 7.

De tickets zijn niet persoonsgebonden, tenzij het ticket is gekoppeld aan een persoonlijke kortings- of toegangskaart zoals een museumkaart, ledenkaart of andere vergelijkbare kaart.
In dat geval is het ticket alleen geldig in combinatie met deze persoonlijke kortings- of toegangskaart.

Klant mag geen wijzigingen aanbrengen aan het ticket en de gebruikte tekst of logo’s niet gebruiken voor andere doeleinden dan in deze algemene voorwaarden aangegeven.

Herroepingsrecht
Voor de producten die via de Website verkocht worden, waaronder entreetickets, is het herroepingsrecht uitgesloten.

Annulerings- en omboekingsbeleid door overmacht
In het geval betaalde en ontvangen tickets door omstandigheden die buiten de invloedsfeer van het Levend Paarden Museum liggen, bijvoorbeeld door overheidsmaatregelen met betrekking tot het coronavirus, niet gebruikt kunnen worden op de datum of het tijdstip dat is vermeld op het ticket blijft het ticket geldig tot een jaar nadat het museum weer toegankelijk is.

Bij verhindering kan de Klant het Levend Paarden Museum verzoeken om aangeschafte tickets met datum en tijdstip tot 24 uur voor deze datum en dit tijdstip om te boeken naar een andere datum en/of tijdstip. Het Levend Paarden Museum zal redelijke omboekingsverzoeken zo veel mogelijk honoreren.

De Klant heeft geen recht op terugbetaling van aangeschafte tickets.

Betaling
Klant dient betalingen aan het Levend Paarden Museum volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen.

Het Levend Paarden Museum is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

Klachtenprocedure
Indien Klant een klacht heeft over een product en/of over andere aspecten van de dienstverlening van het Levend Paarden Museum, dan kan hij bij het Levend Paarden Museum per e-mail een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene
Voorwaarden.

Het Levend Paarden Museum geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal het Levend Paarden Museum binnen 30 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/.

Aansprakelijkheid
Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

De totale aansprakelijkheid van het Levend Paarden Museum jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).

Aansprakelijkheid van het Levend Paarden Museum jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval - maar uitdrukkelijk niet uitsluitend - begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

Buiten de in de vorige twee leden van dit artikel genoemde gevallen rust op het Levend Paarden Museum jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van het Levend Paarden Museum.

De aansprakelijkheid van het Levend Paarden Museum jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant het Levend Paarden Museum onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en het Levend Paarden Museum ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat het Levend Paarden Museum in staat is adequaat te reageren.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij het Levend Paarden Museum meldt.

In geval van overmacht is het Levend Paarden Museum niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

Persoonsgegevens
Het Levend Paarden Museum verwerkt de persoonsgegevens van Klant zoals beschreven in het privacy statement.

Slotbepalingen
Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar het Levend Paarden Museum gevestigd is.

Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

Onder "schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht je na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Levend Paarden Museum
Vondelstraat 140
1054GT Amsterdam

E-mail: contact@levendpaardenmuseum.nl

KvK-nummer: 57411263
Btw-nummer: NL852568721B01

These are the General Terms and Conditions of Ticket Sales of the Living Horses Museum located at Vondelstraat 140 in Amsterdam and registered with the Chamber of Commerce under registration number 57411263 (hereinafter referred to as the "Living Horses Museum").

Definitions
Website: The website of the Living Horses Museum, accessible via www.livinghorsesmuseum.nl and all associated subdomains.

Customer: The customer who, whether or not acting in the course of a profession or business, enters into an Agreement with the Living Horses Museum and/or has registered on the Website.

Agreement: Any agreement or arrangement between the Living Horses Museum and Customer, of which the General Terms and Conditions form an integral part.

Applicability of General Terms and Conditions
The General Terms and Conditions apply to all offers, agreements, and deliveries of the Living Horses Museum, unless expressly agreed otherwise in writing.

If the Customer includes provisions or conditions in their order, confirmation, or communication of acceptance that deviate from or do not appear in the General Terms and Conditions, they shall only be binding on the Living Horses Museum if expressly accepted in writing by the Living Horses Museum.

In case these General Terms and Conditions are in conjunction with specific product or service conditions, those specific conditions shall also apply. In case of conflicting conditions, the Customer may always invoke the provision that is most favorable to them.

Prices and Information
All prices stated on the website and in other materials originating from the Living Horses Museum are inclusive of VAT and, unless stated otherwise on the website, other government-imposed charges. No separate shipping costs will be charged.

The content of the Website is compiled with the utmost care. However, the Living Horses Museum cannot guarantee that all information on the Website is at all times accurate and complete. Therefore, all prices and other information on the Website and in other materials originating from the Living Horses Museum are subject to obvious programming and typographical errors.

Conclusion of Agreement
The Agreement is concluded at the moment of acceptance by the Customer of the offer of the Living Horses Museum and compliance with the conditions set forth by the Living Horses Museum.

If the Customer has accepted the offer electronically, the Living Horses Museum will immediately confirm the receipt of the acceptance of the offer electronically. As long as the receipt of this acceptance has not been confirmed, the Customer has the option to dissolve the Agreement.

If it appears that incorrect data has been provided by the Customer during the acceptance or conclusion of the Agreement, the Living Horses Museum is entitled to fulfill its obligations only after the correct data has been received.

Sending and Using Entrance Tickets
Once the order has been received by the Living Horses Museum, the Living Horses Museum will send the entrance tickets to the Customer as soon as possible, taking into account what is stated in paragraph 3 of this article.

The Living Horses Museum is authorized to engage third parties in the performance of obligations arising from the Agreement.

Tickets will be sent exclusively digitally by email to the Customer. The Customer is responsible for providing a correct email address when purchasing the ticket.

The ticket grants the Customer access to the Living Horses Museum or an event organized by the Living Horses Museum, such as guided tours, shows, or special exhibitions.

Tickets can be presented either in printed form or digitally.

The tickets have limited validity and are provided with a validity date and/or time. After this date or time, the right to access expires.

Tickets will not be paid out or refunded, and the validity of the tickets cannot be extended or modified except as provided for in article 7.

The tickets are not personal unless the ticket is linked to a personal discount or access card, such as a museum card, membership card, or similar card. In that case, the ticket is only valid in combination with this personal discount or access card.

The Customer may not make any changes to the ticket and may not use the text or logos used for purposes other than those specified in these general terms and conditions.

Right of Withdrawal
The right of withdrawal is excluded for products sold through the Website, including entrance tickets.

Cancellation and Rebooking Policy due to Force Majeure
In the event that paid and received tickets cannot be used on the date or time indicated on the ticket due to circumstances beyond the control of the Living Horses Museum, such as government measures related to the coronavirus, the ticket remains valid for up to one year after the museum is accessible again.

In case of hindrance, the Customer may request the Living Horses Museum to rebook purchased tickets with date and time up to 24 hours before this date and time to another date and/or time. The Living Horses Museum will try to accommodate reasonable rebooking requests as much as possible.

The Customer is not entitled to a refund for purchased tickets.

Payment
The Customer must make payments to the Living Horses Museum according to the payment methods indicated in the ordering procedure and possibly on the Website.

The Living Horses Museum is free to choose the offering of payment methods and these may also change from time to time.

Complaints Procedure
If the Customer has a complaint about a product and/or other aspects of the services provided by the Living Horses Museum, they can submit a complaint to the Living Horses Museum by email. See the contact information at the end of the General Terms and Conditions.

The Living Horses Museum will respond to the Customer's complaint as soon as possible, but in any case within 30 days after receiving the complaint. If it is not yet possible to provide a substantive or final response, the Living Horses Museum will confirm the complaint within 30 days after receiving it and indicate the expected period within which they expect to provide a substantive or final response to the Customer's complaint.

A Customer who is not acting in the course of their profession or business can also submit a complaint via the European Online Dispute Resolution platform, accessible via http://ec.europa.eu/odr/.

Liability
This article only applies if the Customer is a natural or legal person acting in the course of their profession or business.

The total liability of the Living Horses Museum towards the Customer due to an attributable failure in the performance of the Agreement is limited to compensation of up to the amount of the price agreed for that Agreement (including VAT).

The liability of the Living Horses Museum towards the Customer for indirect damage, including but not limited to consequential damage, lost profits, missed savings, loss of data, and damage due to business interruption, is excluded.

Outside of the cases mentioned in the previous two paragraphs of this article, the Living Horses Museum has no liability towards the Customer for compensation, regardless of the grounds on which an action for compensation could be based. However, these limitations mentioned in this article will lapse if and insofar as the damage is the result of intent or gross negligence on the part of the Living Horses Museum.

The liability of the Living Horses Museum towards the Customer for an attributable failure in the performance of an Agreement only arises if the Customer immediately and properly notifies the Living Horses Museum in writing of the default, setting a reasonable period for remedying the failure, and the Living Horses Museum still fails to fulfill its obligations after that period. The notice of default must contain the most detailed possible description of the failure, so that the Living Horses Museum is able to respond adequately.

The condition for the emergence of any right to compensation is always that the Customer reports the damage as soon as possible, but no later than within 30 days after it has arisen, in writing to the Living Horses Museum.

In the event of force majeure, the Living Horses Museum is not obliged to compensate for any damage incurred by the Customer as a result.

Personal Data
The Living Horses Museum processes the personal data of the Customer as described in the privacy statement.

Final Provisions
Dutch law applies to the Agreement.

To the extent that rules of mandatory law do not prescribe otherwise, all disputes that may arise as a result of the Agreement will be submitted to the competent Dutch court in the district where the Living Horses Museum is located.

If a provision in these General Terms and Conditions proves to be void, this will not affect the validity of the entire General Terms and Conditions. In that case, the parties will determine (a) new provision(s) to replace the void provision(s), in which the intention of the original provision will be given shape as much as legally possible.

In these General Terms and Conditions, "in writing" also includes communication by email, provided that the identity of the sender and the integrity of the email are sufficiently established.

Contact Information

If, after reading these General Terms and Conditions, you have any questions, complaints, or comments, please feel free to contact us in writing or by email.

Living Horses Museum
Vondelstraat 140
1054GT Amsterdam

Email: contact@levendpaardenmuseum.nl

Chamber of Commerce number: 57411263
VAT number: NL852568721B01

Scroll naar boven